• RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO, ma ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie, Panem Wojciechem Iwanowem mogą Państwo skontaktować się drogą pocztową, pod adresem Banku lub poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach i sposobie ich realizacji oraz aktualna treść szczegółowych klauzul informacyjnych Banku znajduje się poniżej.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

1. Wniosek może być zgłoszony do Banku w każdej chwili.

2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez daną osobę lub osobę działającą w jego imieniu:

a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Bank poinformuje klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

c)w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Bank niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

3. W przypadku wniosków dotyczących przetwarzania danych monitoringu wizyjnego Bank może nie być w stanie zidentyfikować Pani/Pana osoby, na podstawie danych zawartych we wniosku. W takim przypadkach na podstawie art. 11 RODO nie będzie w stanie realizować prawidłowo Pani/Pan praw, o ile Pani/Pan nie dostarczy dodatkowych informacji pozwalających na Bankowi na prawidłową identyfikację na nagraniu monitoringu.

4. Wniosek może być złożony z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (www.bszmigrod.com.pl/rodo) lub w Placówkach sprzedażowych Banku, a także w Centrali Banku w Sekretariacie. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

5. Wniosek może być złożony w każdej Placówce sprzedażowej Banku.

6. Placówka sprzedażowa Banku obsługuje wniosek klientów Banku i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z czynnościami bankowymi, w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego (udziela informacji zgodnie z art. 13 i 1 RODO), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku (pracownik Placówki sprzedażowej w tym celu przesyła wniosek do odpowiedniej komórki organizacyjnej Banku).

7. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank wniosku.

8. Osoby będące klientami Banku są uprawnione do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.

9. Bank udziela odpowiedzi na wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

11. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.

12. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że budynek:

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, ul. Marii Konopnickiej 1-3, 55-140 Żmigród;

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać drogą pocztową na adres administratora, a także poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym; monitoringiem objęte jest wnętrze budynku oraz obszar wokół budynku (parking);

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit. F RODO, tzn. prawnie uzasadniony interes administratora;

5. Zapisy z monitoringu jest rejestrowany, zapisy przechowywane będą w okresie 30 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy nagrania zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega w takim przypadku przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione, wymienione w przepisach prawa;

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

9. Obraz z monitoringu nie wpływa na automatyczne podejmowanie decyzji, a także nie jest wykorzystywany do profilowania.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Wniosek

Klauzule informacyjne Banku

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO

Zasady dobrych praktyk

Dokument Zasady Dobrych Praktyk w zakresie "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w sektorze bankowym" jest efektem prac Grupy Roboczej ZBP „Bankowy IOD”, działającej przy Związku Banków Polskich. Celem dokumentu jest wyjaśnienie w sposób przystępny osobom korzystającym z usług banku, jak również pracownikom, w jaki sposób przetwarzane i chronione są dane osobowe w sektorze bankowym, jakie są ich prawa i obowiązki banku jako administratora.

Zasady omawiają kluczowe zagadnienia, takie jak:

  • podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych,
  • podstawy prawne przetwarzania
  • prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora
  • zasady przechowywania i usuwania danych,
  • profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • bezpieczeństwo danych osobowych klientów

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami.

 Zasady dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze bankowym.


Pobierz: 

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie