• EURO-FATCA

EURO - FATCA

 • Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

  Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

  Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

  Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

 • Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

  Klient Indywidualny:

  Klient Instytucjonalny

  Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

  Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

  • Czym jest CRS i EURO-FATCA?

  W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).

  Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

  Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

  • Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

  W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

  • Kogo dotyczy EURO-FATCA?

  EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

  • Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

  Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie.: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe,  karty kredytowe.

  • Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

  Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku, produktu.

  • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie?

  Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank  uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

  • Jakie informację Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

  Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

  • Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie. nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

  • Aktywny NFE:

  W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

  1. który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
  2. którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
  3. który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
  4. który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
  • EURO – FATCA i CRS:

  Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

  • Instytucja finansowa:

  W typowych sytuacjach jest to podmiot:

  1. przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
  2. przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
  3. zarządzający aktywami i funduszami,
  4. zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
  • Klient Indywidualny:

  Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

  • Klient Instytucjonalny:

  Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

  • Oświadczenia CRS:

  Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie są dostępne na stronie internetowej Banku.

  • Pasywny NFE:

  Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

  • Rezydencja podatkowa:

  Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

  • Rezydent:

  Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

  • TIN (ang. Tax Identification Number):

  Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.

Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie