Kredyt Pomostowy

Korzyści

Kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, których udział w

przewidywanych kosztach kwalifikowanych realizowanego projektu wynosi min. 10,0 %.

Kredyt pomostowy - przeznaczony na sfinansowanie do 90% przewidywanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony m. in. cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie.

Warunki kredytowania

  • Kredyt pomostowy w części uzupełniającej może być udzielony maksymalnie na okres do 15 lat.
  • Karencja w spłacie kapitału kredytu pomostowego w części uzupełniającej może wynosić maksymalnie do 24 miesięcy.
  • Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym.
  • Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.
  • Kredyt, wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania, powinien zapewnić pełne sfinansowanie podejmowanego projektu na etapie jego realizacji, do czasu otrzymania przez Kredytobiorcę dofinansowania w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.
  • Minimalny udział własny Kredytobiorcy wynosi 10% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach Bank może obniżyć udział własny Kredytobiorcy do 0,0 % kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.
  • Dopuszcza się karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy w części uzupełniającej kredytu pomostowego.

Spłata kredytu może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych w formie wpłaty gotówkowej.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej