Kredyt Obrotowy

Korzyści

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu obrotowego wynika z bieżących potrzeb Wnioskodawcy i możliwości płatniczych.

Warunki kredytowania

  • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.
  • Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
  • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej, na podstawie dyspozycji Klienta.
  • Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia.

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej