Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 roku ustalono nowe poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła następujące poziomy stóp procentowych NBP:

  • stopa referencyjna 1,00% (przed zmiana 1,50%);
  • stopa lombardowa 1,50% (przed zmiana 2,50%);
  • stopa redyskonta weksli 1,05% (przed zmiana 1,75%);
  • stopa dyskonta weksli 1,10%;
  • stopa depozytowa pozostała na niezmienionym poziomie, tj. 0,50%;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej ustalająca nowe wartości stóp procentowych weszła w życie z dniem 18 marca 2020 r. Oznacza to, że z dniem 18 marca 2020 r. zmianie ulega wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

  • Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, czyli 9%.
  • Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 13%.

W ślad za przeprowadzonymi przez Radę Polityki Pieniężnej zmianami stóp procentowych NBP, Zarząd Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dokonał zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie, które wchodzą w życie od 18.03.2020 r.