Kredyt w Rachunku

Korzyści

Kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Warunki kredytowania

  • Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy .
  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
  • Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym i nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek wyliczonych na podstawie danych z ostatnich 3 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach wysokość kredytu może być obliczona na podstawie danych wyliczonych z 12 miesięcy
  • Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
  • Odsetki od kredytu są pobierane standardowo w okresach miesięcznych.
  • Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu.
  • Kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej